☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Wałbrzych
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 21.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ekshumacje oraz przewóz zwłok i szczątków ludzkich

 

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY WYDAWANIU ZEZWOLEŃ

NA EKSHUMACJĘ ZWŁOK LUB SZCZĄTKÓW LUDZKICH

 

1. Przepisy prawne regulujące wyżej wymienione kwestie.

1.1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473).

1.2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.).

1.3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866).

1.4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152, poz. 1742).

 

2. Ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich.

2.1. Ekshumacje zwłok i szczątków ludzkich wykonuje się na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok (pozostały małżonek, krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia) po wydaniu zezwolenia przez właściwego inspektora sanitarnego, tj. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu w przypadku zwłok lub szczątków pochowanych na terenie powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzycha.

2.2. Ekshumacja może być przeprowadzona najwcześniej po upływie terminu do wniesienia odwołania od wyżej wymienionej decyzji. Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy wszystkie strony postępowania złożą oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

2.3. Ekshumację przeprowadza wyłącznie wyspecjalizowana firma w terminie od
16 października do 15 kwietnia. Wyjątek stanowią ekshumacje prochów, powstałych ze spopielenia zwłok lub szczątków ludzkich i umieszczonych w urnie, pochowanych
w samodzielnym grobie, grobie urnowym lub kolumbarium – w tym przypadku PPIS
w Wałbrzychu dopuszcza inne terminy ich ekshumacji.

2.4. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, wyszczególnione w rozporządzeniu przytoczonym w punkcie 1.4., nie mogą być ekshumowane na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok przed upływem 2 lat od dnia zgonu.

2.5. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o ekshumację:

  1. oryginał odpisu skróconego aktu zgonu,
  2. zaświadczenie od zarządcy cmentarza aktualnego pochówku o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia ekshumacji zwłok/szczątków;
  3. zaświadczenie od zarządcy cmentarza przyszłego pochówku o możliwości pochowania zwłok/szczątków;
  4. dokument stwierdzający przyczynę zgonu (w przypadku, gdy od daty zgonu nie minęły 2 lata i ciało zmarłego nie zostało skremowane);
  5. w przypadku prochów świadectwo kremacji zwłok ludzkich, gdy od pochówku nie minęło 20 lat;
  6. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy czynności w toku prowadzonego postępowania administracyjnego nie będą podejmowane osobiście, ale przez pełnomocnika.

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY WYDAWANIU ZEZWOLEŃ

NA PRZEWÓZ ZWŁOK LUB SZCZĄTKÓW LUDZKICH

 

1. Przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

1.1. Transport zwłok i szczątków ludzkich koleją, samolotami i statkami w granicach Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich wywóz poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
w przypadku, gdy zgon nastąpił na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga uzyskania pozwolenia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

1.2. Transport zwłok i szczątków ludzkich wykonywany jest przez specjalistyczną firmę
w warunkach zapewniających odpowiednie sanitarne i techniczne bezpieczeństwo przewozu (środki przeznaczone wyłącznie do przewozu zwłok i szczątków ludzkich). Przewóz szczątków, powstałych ze spopielenia zwłok ludzkich, może odbywać się dowolnym środkiem transportu w sposób zapewniający ich poszanowanie.

1.3. Przewóz zwłok i szczątków poza granice Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uzyskania pozwolenia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, które wydaje się po przedłożeniu wymaganych dokumentów właściwej władzy państwa, na terytorium którego mają być one pochowane, jak również państw, przez których terytorium mają być przewożone, stwierdzających brak przeszkód do pochowania lub wwiezienia zwłok lub szczątków na terytorium danego państwa.

1.4. W przypadku osób zmarłych na choroby zakaźne, wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1742) pozwolenia na przewóz nie wydaje się przed upływem 2 lat od dnia zgonu.

 

2. Inne informacje.

            Od dnia 1 stycznia 2007 r. można dochować urnę ze spopielonymi szczątkami ludzkimi do istniejącego grobu.

 

UWAGA: Wnioski niekompletne, niewłaściwie wypełnione i bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

 Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich

Wniosek o wydanie zezwolenia na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich poza granice kraju

Pełnomocnictwo

 

Ponadto zamieszczamy wzory druków do wykorzystania w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich.

 

Odpowiedź na zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

 

Wytworzył:
Iwona Jędraszczyk
(2015-02-09)
Udostępnił:
Wysocka Jolanta
(2015-02-09 10:20:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocka Jolanta
(2017-10-03 12:46:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 330192