☰ Menu Prawe Menu ☰
PSSE Wałbrzych
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 23.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI

 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków:

 

- we wtorki     w godz. 1400 – 1600,

- w piątki        w godz. 1200 – 1400.

 

            Od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1435 kierownicy właściwych komórek organizacyjnych lub osoby przez nich upoważnione przyjmują skargi i wnioski z zakresu:

 

- Higieny Żywności, Żywienia
  i Przedmiotów Użytku

 

pokój nr 11 i 15

- Higieny Pracy

 

pokój nr 19

- Higieny Komunalnej

 

pokój nr 20

- Epidemiologii

 

pokój nr 27

- Higieny Dzieci i Młodzieży

 

pokój nr 22

- Zapobiegawczego Nadzoru
  Sanitarnego

 

pokój nr 23

- Oświaty Zdrowotnej
  i Promocji Zdrowia

 

pokój nr 25

- badań laboratoryjnych

 

pokój nr 4

       

 

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

Skargi i wnioski w PSSE w Wałbrzychu rozpatrywane są zgodnie z:

- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),

- rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),

- zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Wałbrzychu nr 01/DYR/18 z dnia 3 stycznia 2018 r.

 

  1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, środków komunikacji elektronicznej (w tym za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP), a także ustnie do protokołu.
  2. Skarga lub wniosek nie zawierający imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego - anonimowe - pozostawia się bez rozpoznania. Wyjątkiem są skargi lub wnioski informujące
    o zagrożeniu życia lub zdrowia ludzi, które mogą podlegać rozpatrzeniu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny lub osoba przez niego upoważniona.
  3. Postępowanie w sprawie skargi/wniosku prowadzi się wnikliwie, rzetelnie i obiektywnie
    z uwzględnieniem wszystkich okoliczności i przesłanek, mając na uwadze dobro wnoszącego lub osób, w imieniu których występuje, oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne. W celu zbadania i wyjaśnienia sprawy możliwe jest wystąpienie do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i informacji.
  4. W przypadku zgłoszenia podejrzenia o niewłaściwą jakość zdrowotną wody lub środka spożywczego badaniom laboratoryjnym w ramach rozpatrywania skargi lub wniosku podlegają jedynie próbki pobrane przez upoważnionych próbkobiorców PSSE w Wałbrzychu.
  5. Skarga lub wniosek rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminach wskazanych przez Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

22.05.2018 r.

Wytworzył:
Wioleta Hauer
Udostępnił:
Wysocka Jolanta
(2009-10-23 11:58:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocka Jolanta
(2020-08-12 10:12:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 330192